Your HumanGuide


Hur vill du förbättra verksamheten?

Vi kan erbjuda många områden och sätt...

Det mest självklara är att förbättra sin rekrytering. Där finns många fallgropar. Varje felrekrytering medför att man har fått en problemskapare av liten eller stor omfattning. Många gånger svårt att åtgärda – särskilt på kort sikt. Steve Jobs, Apples grundare, sa: De tio första som man rekryterar avgör om företaget blir ett misslyckande eller en succé.

Tyvärr är det vanligaste användningen av ett personlighetstest, som vårt, att man bara använder testresultatet för att rangordna kandidater för ett jobb. Det tycker vi är synd, dvs man får inte alls den fulla nyttan av nedlagd tid och kostnad. I våra HumanGuide-koncept, vars kärna är vårt personlighetstest, så finns även koncept för
– teambuilding och teamutveckling
– onboarding
– ledarutveckling
– utveckling av verksamhetens varumärke och kultur

Dessutom flera unika funktioner när det gäller rekrytering.

Våra konkurrenter strävar ofta efter att sälja så många tester, som möjligt. Vi erbjuder något mer: Att utveckla företaget/organisation så att alla (!) medarbetare och ledare får kontinuerligt ett högt passionindex. Med det menas att medarbetarnas personlighet på ett bra sätt passar för deras jobb. Att de har en bra matchning till varumärket och kulturen samt en bra samverkan med sina kollegor.

Här nedan beskriver vi hur. Men först varför välja just vårt personlighetstest?

Varför bör man välja HumanGuide personlighetstest?
Ett starkt skäl är att den underliggande teorin består av åtta grunddimensioner, så man kan komma fram till skarpare slutsatser, när man t ex väljer ett passande jobb eller livspartner;-) Flera tester på marknaden t ex DISC har bara fyra grunddimensioner. Eller testerna, som baseras på Femfaktormodellen (Big five), har bara fem.

Testerna, som baseras på modellen Big five har även nackdelen att den inte baseras på någon teori. Det gör att man med ett testresultat bara kan ge besked om hur någon troligen kommer agera i en viss situation, men inte varför. Det kan vi, genom den underliggande teorin.

HumanGuide-koncepten skiljer sig även på andra sätt bl a för att det inte bara är ett test utan att det finns många slags stöd, när man ska tillämpa det som kommit fram i testresultatet. T ex har vi den här webbappen
your.humanguide.se, som vi snart kommer beskriva mera. Det finns även webbappen cards.humanguide.se, som du kan läsa mera om genom att gå till den adressen och klicka på samma knapp, som du nyss har gjort;-)

Vi gav även ut 2003 boken
Låt personligheten blomma, som ett stöd för personlig utveckling baserat på HumanGuide.

Nu finns testet på 15 språk. Det är mest använt i Brasilien – över 500.000 gjorda tester sedan 2010. Testet godkändes där 2009 av SATEPSI, som det första av sitt slag, dvs forced-choice och internet-baserat.

Rekrytering och bemanning
Som redan sagt är det här området kritiskt, när man utvecklar en verksamhet, eftersom den aldrig kan bli bättre än vad dess ledare och medarbetare kan prestera.

Något som är mycket avgörande för en framgångsrik rekrytering är att man har en tydlig kravspecifikation för personligheten. Annars finns risken att man t ex väljer någon man gillar. Det är oftast någon som liknar den egna personligheten.

Med HumanGuide-koncepten, så kan man ta fram en JobbProfil för att beskriva önskad personlighet. Ännu bättre är om det finns andra i verksamheten som redan nu har detta jobb och de har gjort HumanGuide-testet, så kan man beakta sådana testresultatet, när man gör kravspecifikationen. En stor fördel med en gedigen och överenskommen kravspecifikation är att man kommar snabbare from till en bra ranking av kandidaterna för jobbet.

Vi har även vårt test i formatet av en kortlek. Den är väldigt praktisk som verktyg för att göra en kravspecifikation, dvs man registrerar de valda korten i vårt iT-system och så har man en välförankrad JobbProfil.

Vi kan även erbjuda ett finurligt sätt att kolla uppreferenser. I stället för att ha en intervju med referenspersonen, så ber man denne att göra en s k Xs PersonProfil via vårt system för att ge sin syn på kandidaten. Sedan analyserar man skillnader i kandidatens syn på sin personlighet med referenspersonens syn. De skillnaderna tar man sedan främst upp med referenspersonen.

Onboarding
När någon har gjort en PersonProfil och blivit anställd, så blir det lätt att göra en bra onboarding, dvs att lära känna den nya medarbetaren. Och medarbetarna i verksamheten kan visa sina. Detta underlättas extra mycket av vår webbapp your.humanguide.se, som du kan läsa mera om nedan...

Teambuilding och teamutveckling
När man förstår sig på andras personlighet, så är det mycket lättare att samverka. Tyvärr beror många personkonflikter på att man inte förstår sig på den andras drivkrafter - personligheten.

Här kan vi bidra med flera praktiska verktyg t ex
ProfileAnalysis
Det är sammanställning av två eller flera profiler, som visas som en kolumn med plats för åtta per sida. Den kan även användas, när man rekryterar t ex en JobbProfil och PersonProfiler för intressanta kandidater.

AppProfiler
Dessa finns i form av en deltagarskylt eller på samma sätt digitalt i webbappen your.humanguide.se, som beskrivs nedan.

Koppla ihop sina PersonProfiler i webbappen your.humanguide.se, enligt nedan.

TeamView
Det är ett dokument där vars och ens starkaste och näst starkaste faktor visas, dvs kärn- och andrafaktorn.

Ledarutveckling
När man använder HumanGuide-koncepten inom en verksamhet, så innebär det att alla ledare får tillgång till en praktisk verktygslåda för t ex
– konflikthantering
– coaching
– rekrytering
– onboarding
– etc

Utveckling av varumärket och kulturen i en verksamhet
Det är ju människor som skapar och vårdar både varumärket och kulturen för en verksamhet. Nja... Ibland blir det som det blir, dvs detta sköts inte medvetet och då blir det slumpen som avgör. Fler och fler inser att detta måste sköts medvetet t ex avseende employer branding. Viktigt är att varumärket och kulturen är två sidor av samma mynt.

HumanGuide-koncepten kan bidra till medveten utveckling och vård av kulturen. Då använder man sig av KulturProfiler. Självklart får inte dessa med alla detaljer, men de kan snabbt ge en översiktlig bild, som sedan kan användas som en plattform för kommunikation.

HUR KAN DU HA NYTTA AV WEBBAPPEN – your.humanguide.se
Appen år tvåspråkig (svenska och engelska), som du kan ställa in, när du är inloggad. Appen har de här grundfunktionerna

0-Personlighetslexikon & Råd, dvs här finns kunskap om personlighetsteorin Åtta boxar, som är en förenklad version av Leopold Szondis (1893-1986) personlighetsteori. Dessutom finns råd, som baseras på teorin t ex Hur kan du ge otrevligt besked till den, som har mycket på faktorn Kraft?

1-Min PersonProfil?, dvs här ser du din egen PersonProfil, när du har gjort testet. Du kan även "klicka" på dina åtta faktorer och se vad den innebär på samma sätt som i vårt lexikon.

2-Min Personkemi med...? Dvs här kan du koppla ihop din PersonProfil med andra, som har gjort testet. Ni får då tillgång till varandras profiler och kan analysera er personkemi.

3-Mitt Passionindex? Dvs här kan man beräkna sitt Passionindex, dvs hur bra den egna personligheten passar för ett visst jobb, eller ihop med en viss person eller en viss kultur. Det förutsätter då att man då gör Jobb-, Person- och KulturProfiler för att göra en sådan beräkning. Syftet är att få ett enkelt värde med detta index, så man t ex har lättare att välja mellan två jobb eller...

Hur kan du som individ eller ledare ha nytta av de här funktionerna? Här nedan har du några exempel...

Nyttan med
0-Personlighetslexikon & Råd
Väljer du den här funktionen så möts du av en undermeny, där du kan få reda på mera för var och en av de åtta faktorerna, nämligen
– vad innebär faktorn?
– hur är faktorns kemi?
– hur kan man hantera överdrift med faktorn?
– vad bidrar faktorn med t ex i ett team?
– hur bör man visa att man gillar någon med en viss faktor?
– hur bör man kommunicera med någon som har ett högt värde på en faktor?

Är du en ledare, så finns många fler områden t ex
– rekrytering t ex kravspecifikation
– personbedömning
– teambuilding
– bättre analyser från avslutsintervjuer
– utveckla och vårda kultur/varumärke i företaget eller organisationen
– vidmakthålla önskad kultur/varumärke i företaget eller organisationen

Nyttan med
1-Min PersonProfil?
Här kan du se din PersonProfil och precis som i vårt lexikon få reda på mera om varje faktor.

Den här grundfunktionen kan du ha nytta av, när du ska presentera dig för någon ny person som du ska samverka med. Du kan ju t o m visa appen för den/de andra...

Ibland kan man göra en spontankoll, om man passar för det eller det t ex om man ska pröva en ny hobby, som verkar intressant. Eller så funderar man på frågan: Varför gör jag så? Etc.

Nyttan med
2-Min Personkemi med....?
Det kan ha ett stort värde att ha tillgång till profilerna för de som är viktiga i ditt nätverk t ex när någon gör något oväntat, som du inte vet hur du bör hantera. Via appen kan du då få användbara idéer... Över huvud taget, så får du mycket lättare att samverka med de vars profiler du har med här... Du får även lättare att stötta deras personliga utveckling...

Är du en ledare, så finns många fler områden t ex
– vem passar för den uppgiften?
– varför har X och Y svårt för att samverka?
– kommer teamet bli bra, om X byter ut Y eller?
– onboarding och teambuilding
– hur bör jag coacha X?

En familj kan man förstås se som ett team, så vår rekommendation är därmed att man bör intressera alla familjemedlemmar att göra testet och sedan koppla ihop varandras profiler. När man är förälder, så ska man hjälpa sina barn att göra kloka val t ex så de lär sig om Passionindex och att det bör vara högt för att få ett bra liv. Mera om det i nästa avsnitt...

Nyttan med
3-Mitt Passionindex?
Den här funktionen kan vara världsunik... Mycket användbar, men när något är radikalt nytt så kan det finnas en viss tröghet innan man börjar reguljärt att använda det nya sättet.

Det som är klockrent är någon söker ett jobb eller inte är nöjd med sitt nuvarande eller får ett erbjudande om ett nytt jobb. I alla fallen är det ett strategiskt beslut. Tyvärr inte helt ovanligt att det beslutet ångras efter ett tag. Det är alltid svårt att inse alla konsekvenser. Syftet med funktionen är att ge ett väsentligt bättre beslutsunderlag, så man kan göra en bättre riskanalys.

Det som behöver göras är att skatta aktuellt jobb, nyckelperson t ex chef och aktuell kultur. Hmmm. Men om jag inte kan det? Tanken är då att att det alltid finns någon, som vet tillräckligt bra. Man får då be en sådan person att göra skattningen, som tar ca 15 min/profil. Sedan är det bara att klicka på en sådan profil för att få Passionindexet beräknat. Självklart får man ta beräkningsresultatet med en nypa salt, men det blir en bra grund för en mera detaljerad analys.

HUR KAN MAN DÅ HA NYTTA AV WEBBAPPEN – cards.humanguide.se...
Denna andra webbapp är en del av HumanGuide Cards, där den andra delen är en kortlek med samma testfrågor, som i personlighetstestet on-line, men Cards har kompletterande syften.

Den webbappen
cards.humanguide.se kan du läsa mera om genom att gå till den adressen och klicka på samma knapp, som du nyss har gjort och fick se den här texten;-)

Mera info om
HumanGuide®-koncepten - se www.humanguide.se eller köp boken "Låt personligheten blomma" via www.adlibris.com. Boken finns där även som eBok. Man kan även köpa boken som eBok på engelska via www.amazon.com

Kontakta oss via
info@humankonsult.se...